کارمزدها

سیستم کارمزد واریز و برداشت ریال

کارمزد واریز ریال به پلتفرم صفر باشد.

و اما کارمزد برداشت ریال به دلیل هزینه‌های بانکی و درگاه های بانکی برای تسویه، به صورت زیر تعریف گردد:

میزان برداشت ریالی کارمزد برداشت
از 100هزار تا 5 میلیون تومان 1000 تومان
از 5 میلیون تا 25 میلیون تومان 1000 تومان + به ازای هر 500هزار تومان مبلغ 100 تومان
از 25 میلیون تا 100 میلیون تومان 5000 تومان
از 100 میلیون تا 105 میلیون تومان 6000 تومان
از 105 میلیون تا 125 میلیون تومان 6000 تومان + به ازای هر 500هزار تومان مبلغ 100 تومان
از 125 میلیون تا 200 میلیون تومان 10000 تومان
از 200 میلیون تا 205 میلیون تومان 11000 تومان
از 205 میلیون تا 225 میلیون تومان 11000 تومان + به ازای هر 500هزار تومان مبلغ 100 تومان
از 225 میلیون تا 300 میلیون تومان 15000 تومان
از 300 میلیون تا 305 میلیون تومان 16000 تومان
از 305 میلیون تا 325 میلیون تومان 16000 تومان + به ازای هر 500هزار تومان مبلغ 100 تومان
از 325 میلیون تا 400 میلیون تومان 20000 تومان
از 400 میلیون تا 405 میلیون تومان 21000 تومان
از 405 میلیون تا 425 میلیون تومان 21000 تومان + به ازای هر 500هزار تومان مبلغ 100 تومان
از 425 میلیون تا 500 میلیون تومان 25000 تومان
بیش از 500 میلیون تومان استعلام از پشتیبانی بیست بیت